Ostatnia aktualizacja: 22.05.2018

 • Warunki Realizacji Zamówień określają ogólne zasady, na podstawie których firma, Śrub-Tech S.C. zwana dalej Sprzedającym, podejmuje się wykonania usług określonych w zamówieniu złożonym przez drugą stronę, zwaną dalej Kupującym. Warunki te obejmują ten zakres czynności, który jest niezbędny do prawidłowego wypełnienia zobowiązań obu stron.

 • Za podstawę propozycji handlowej traktowane są oferty handlowe, oferty specjalne oraz potwierdzenie zamówienia, w których każdorazowo, określone są warunki sprzedaży określonej partii towaru.

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian, bez wcześniejszego powiadomienia Kupującego, z wyłączeniem tych firm, które posiadają podpisaną umowę handlową.

 • Kupujący podczas składania zamówienia potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje poniższe Warunki Realizacji Zamówień.

Przyjęcie i realizacja zamówienia

 • Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej na dane w zakładce "Kontakt".

 • Składane zamówienia każdorazowo są traktowane jako typowe, chyba, że zostanie to określone lub uzgodnione inaczej między stronami.

 • W zamówieniach należy powoływać się na aktualną ofertę handlową, bądź wcześniej ustalone warunki realizacji zamówień. Zamówienie każdorazowo powinno posiadać pełną nazwę firmy, adres, oraz NIP Kupującego.

 • Zamówienia potwierdzane są przez Sprzedającego pisemnie. Sprzedający, w wysłanym potwierdzeniu zamówienia określa: cenę, warunki płatności oraz termin wykonania zlecenia dla określonej partii towaru.

 • Sprzedający jest pełnym właścicielem zamówionego towaru i może zażądać jego zwrotu, do momentu uregulowania płatności przez Kupującego.

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo odmówienia realizacji zamówienia w przypadku, gdy Kupujący zalega z płatnościami wobec Sprzedającego lub, gdy został przekroczony ustalony limit kupiecki.

 • Na zamówienia niestandardowe, Sprzedający ma prawo zażądać zaliczki, nawet w przypadku, gdy inne dokumenty handlowe stanowią inaczej. Wysokość zaliczki jest ustalana przez Sprzedającego.

 • Anulowanie zamówienia każdorazowo musi mieć formę pisemną. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nałożenia obowiązku odbioru towaru, pomimo przesłania pisemnej anulacji zamówienia, w przypadku, gdy zamówienie zostało skierowane już na produkcje.

 Ceny

 • Ceny towarów są określane i podawane w pisemnym potwierdzeniu zamówienia, wysyłanym przez Sprzedającego. Cenny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT, ubezpieczenia, kosztów opakowania, załadowania i rozładowania, jak również kosztów transportu, chyba, że umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedającym stanowi inaczej.

  Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwej zmiany ceny, w wyniku wzrostu cen produkcji i surowców, które nie podlegają jego kontroli.

Warunki płatności

 • Płatności za zakupiony towar będą realizowane przez Kupującego w dniu dostawy, o ile nie zostanie to inaczej określone lub uzgodnione pomiędzy stronami.

 • Odroczony termin płatności może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu aktualnych dokumentów firmowych.

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia odsetkami wszystkich nieterminowych płatności. Wysokość odsetek jest ustalona przez Sprzedającego i wynosi 4% rocznie powyżej bazowej stawki banku Sprzedającego. Okres odsetek jest liczony według salda należnego, od daty terminu płatności do daty otrzymania przez Sprzedającego wszystkich należnych kwot.

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności i limitu kupieckiego w przypadku nie terminowego regulowanych zobowiązań przez Kupującego. 

Dostawa i Odbiór

 • Zamówione elementy są wysyłane przez firmy spedycyjne lub  wydawane nabywcy z magazynów sprzedającego ,  ul. Stawowa  4  w Sosnowcu lub ul. Rynkowa 109 w Przeźmierowie

 • Koszt transportu wynosi 15 zł netto za każdą paczkę do 31kg. 

 • Nieprzewidziane wydarzenia i inne przeszkody, które powodują opóźnienie dostawy takie jak w szczególności: strajki pracownicze, nadzwyczajne środki podjęte przez rząd, przeszkody w transporcie w związku z oblodzeniem dróg lub innymi trudnościami, zakłócenia pracy w przedsiębiorstwie, przerwy w dostawie energii, wadliwe lub niekompletne dostawy materiałów zamówionych we właściwym terminie u poddostawców,  do przedłużenia terminu dostawy lub częściowej lub całkowitej rezygnacji z dostawy. Przekroczenie ustalonego terminu dostawy z innych niż powyższe przyczyny zobowiązuje zamawiającego do wyznaczenia dodatkowego terminu dostawy

 • W przypadku nieuregulowania zobowiązań terminowo przez Kupującego, Sprzedający ma prawo do zawieszenia dalszych dostaw dopóki wszelkie zobowiązania nie zostaną uregulowane. Sprzedający ma również prawo, anulować aktualne i wszystkie kolejne zamówienia.

Warunki gwarancji

 • Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sprzedającego objęte są gwarancją producenta poszczególnych produktów.

 • Sprzedający gwarantuje, iż wady powstałe w czasie gwarancji, które uniemożliwiają działanie wyrobu, będą usunięte w terminie 21dni roboczych od chwili dostarczenia wadliwego towaru.

 • Gwarancja ulega przedłużeniu, o okres od zgłoszenia wady do daty zakończenia naprawy gwarancyjnej.

Reklamacje

 • Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji, jest pisemne przesłanie dokumentu z zaznaczeniem dokładnych ilości reklamowanego towaru, rodzaju reklamacji, oraz numerów dokumentów, związanych z określoną dostawą (Numer Faktury bądź dokumentu WZ).

 • W przypadku reklamacji na dostawę elementów przyjmowanych od firmy kurierskiej, kupujący zobowiązany jest wszystkie informacje reklamacyjne przedstawić na liście przewozowym. W innym wypadku reklamacje nie podlegają rozpatrzeniu.

 • Sprzedający zobowiązuje się do odpowiedzi na zgłoszoną reklamacje w ciągu 2 dni roboczych od jej przesłania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji uzależnione jest od czynników niezależnych od Sprzedającego, w odpowiedzi zostanie określony termin rozpatrzenia reklamacji.

 • W przypadku reklamacji na dostawę, odbywającej się za pośrednictwem firmy spedycyjnej, Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów reklamacyjnych w ciągu jednego dnia roboczego od daty otrzymania przesyłki przez kuriera.

 • Reklamowane towary są każdorazowo wysyłane do Sprzedającego na koszt Kupującego, które to koszty są zwracane Kupującemu, w przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego.

 • Przed odesłaniem towaru niespełniającego oczekiwań Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do skontaktowania się ze Sprzedającym, w celu ustalenia sposobu odesłania zakupionego towaru.