srub-tech


Ogólne

Warunki Realizacji Zamówień określają ogólne zasady, na podstawie których firma, Śrub-Tech S.C. zwana dalej Sprzedającym, podejmuje się wykonania usług określonych w zamówieniu złożonym przez drugą stronę, zwaną dalej Kupującym. Warunki te obejmują ten zakres czynności, który jest niezbędny do prawidłowego wypełnienia zobowiązań obu stron.

Za podstawę propozycji handlowej traktowane są oferty handlowe, oferty specjalne oraz potwierdzenie zamówienia, w których każdorazowo, określone są warunki sprzedaży określonej partii towaru.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian, bez wcześniejszego powiadomienia Kupującego, z wyłączeniem tych firm, które posiadają podpisaną umowę handlową.

Kupujący podczas składania zamówienia potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje poniższe Warunki Realizacji Zamówień.

Przyjęcie i realizacja zamówienia

Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej na dane w zakładce "Kontakt".

Składane zamówienia każdorazowo są traktowane jako typowe, chyba, że zostanie to określone lub uzgodnione inaczej między stronami.

W zamówieniach należy powoływać się na aktualną ofertę handlową, bądź wcześniej ustalone warunki realizacji zamówień. Zamówienie każdorazowo powinno posiadać pełną nazwę firmy, adres, oraz NIP Kupującego.

Zamówienia potwierdzane są przez Sprzedającego pisemnie. Sprzedający, w wysłanym potwierdzeniu zamówienia określa: cenę, warunki płatności oraz termin wykonania zlecenia dla określonej partii towaru.

Sprzedający jest pełnym właścicielem zamówionego towaru i może zażądać jego zwrotu, do momentu uregulowania płatności przez Kupującego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odmówienia realizacji zamówienia w przypadku, gdy Kupujący zalega z płatnościami wobec Sprzedającego lub, gdy został przekroczony ustalony limit kupiecki.

Na zamówienia niestandardowe, Sprzedający ma prawo zażądać zaliczki, nawet w przypadku, gdy inne dokumenty handlowe stanowią inaczej. Wysokość zaliczki jest ustalana przez Sprzedającego.

Anulowanie zamówienia każdorazowo musi mieć formę pisemną. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nałożenia obowiązku odbioru towaru, pomimo przesłania pisemnej anulacji zamówienia, w przypadku, gdy zamówienie zostało skierowane już na produkcje.

Ceny

Ceny towarów są określane i podawane w pisemnym potwierdzeniu zamówienia, wysyłanym przez Sprzedającego. Cenny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT, ubezpieczenia, kosztów opakowania, załadowania i rozładowania, jak również kosztów transportu, chyba, że umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedającym stanowi inaczej.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwej zmiany ceny, w wyniku wzrostu cen produkcji i surowców, które nie podlegają jego kontroli.

Warunki płatności

Płatności za zakupiony towar będą realizowane przez Kupującego w dniu dostawy, o ile nie zostanie to inaczej określone lub uzgodnione pomiędzy stronami.

Odroczony termin płatności może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu aktualnych dokumentów firmowych.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia odsetkami wszystkich nieterminowych płatności. Wysokość odsetek jest ustalona przez Sprzedającego i wynosi 4% rocznie powyżej bazowej stawki banku Sprzedającego. Okres odsetek jest liczony według salda należnego, od daty terminu płatności do daty otrzymania przez Sprzedającego wszystkich należnych kwot.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności i limitu kupieckiego w przypadku nie terminowego regulowanych zobowiązań przez Kupującego.

Dostawa i Odbiór

Zamówione elementy są wysyłane przez firmy spedycyjne lub wydawane nabywcy z magazynów sprzedającego, ul. Stawowa 4 w Sosnowcu lub ul. Rynkowa 109 w Przeźmierowie.

Koszt transportu wynosi 15 zł netto za każdą paczkę do 31kg.

Nieprzewidziane wydarzenia i inne przeszkody, które powodują opóźnienie dostawy takie jak w szczególności: strajki pracownicze, nadzwyczajne środki podjęte przez rząd, przeszkody w transporcie w związku z oblodzeniem dróg lub innymi trudnościami, zakłócenia pracy w przedsiębiorstwie, przerwy w dostawie energii, wadliwe lub niekompletne dostawy materiałów zamówionych we właściwym terminie u poddostawców, do przedłużenia terminu dostawy lub częściowej lub całkowitej rezygnacji z dostawy. Przekroczenie ustalonego terminu dostawy z innych niż powyższe przyczyny zobowiązuje zamawiającego do wyznaczenia dodatkowego terminu dostawy

W przypadku nieuregulowania zobowiązań terminowo przez Kupującego, Sprzedający ma prawo do zawieszenia dalszych dostaw dopóki wszelkie zobowiązania nie zostaną uregulowane. Sprzedający ma również prawo, anulować aktualne i wszystkie kolejne zamówienia.

Warunki gwarancji

Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sprzedającego objęte są gwarancją producenta poszczególnych produktów.

Sprzedający gwarantuje, iż wady powstałe w czasie gwarancji, które uniemożliwiają działanie wyrobu, będą usunięte w terminie 21dni roboczych od chwili dostarczenia wadliwego towaru.

Gwarancja ulega przedłużeniu, o okres od zgłoszenia wady do daty zakończenia naprawy gwarancyjnej.

Reklamacje

Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji, jest pisemne przesłanie dokumentu z zaznaczeniem dokładnych ilości reklamowanego towaru, rodzaju reklamacji, oraz numerów dokumentów, związanych z określoną dostawą (Numer Faktury bądź dokumentu WZ).

W przypadku reklamacji na dostawę elementów przyjmowanych od firmy kurierskiej, kupujący zobowiązany jest wszystkie informacje reklamacyjne przedstawić na liście przewozowym. W innym wypadku reklamacje nie podlegają rozpatrzeniu.

Sprzedający zobowiązuje się do odpowiedzi na zgłoszoną reklamacje w ciągu 2 dni roboczych od jej przesłania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji uzależnione jest od czynników niezależnych od Sprzedającego, w odpowiedzi zostanie określony termin rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku reklamacji na dostawę, odbywającej się za pośrednictwem firmy spedycyjnej, Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów reklamacyjnych w ciągu jednego dnia roboczego od daty otrzymania przesyłki przez kuriera.

Reklamowane towary są każdorazowo wysyłane do Sprzedającego na koszt Kupującego, które to koszty są zwracane Kupującemu, w przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego.

Przed odesłaniem towaru niespełniającego oczekiwań Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do skontaktowania się ze Sprzedającym, w celu ustalenia sposobu odesłania zakupionego towaru.